Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατευτούν

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ασφάλεια Δεδομένων Gdpr - Ψηφιακό Λουκέτο Gdpr

Η ασφάλεια δεδομένων GDPR είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να προστατεύεται από διαρροές, απώλειες ή κακή χρήση.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τον GDPR, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης ή τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Η συμμόρφωση με την ασφάλεια δεδομένων GDPR απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λάβουν μια σειρά μέτρων για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Τα τεχνικά μέτρα αφορούν τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και υλικού για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Τα οργανωτικά μέτρα αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων, όπως η εκπαίδευση των εργαζομένων και η δημιουργία πολιτικών ασφαλείας.

Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Οι απαιτήσεις του κανονισμού GDPR προς τις επιχειρήσεις

Η ασφάλεια δεδομένων GDPR επιβάλλει μια σειρά απαιτήσεων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Διαφάνεια

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Νομιμότητα

Η αρχή της νομιμότητας απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία.

Συγκατάθεση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων πριν από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, απώλεια ή καταστροφή.

Ελλείψει συγκατάθεσης

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή τους μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή η συμμόρφωση με έννομο συμφέρον.

Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει μια επιχείρηση εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τον τύπο των δεδομένων που επεξεργάζεται, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τα διαθέσιμα της μέσα.

Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Η κρισιμότητα του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

Η ασφάλεια δεδομένων GDPR είναι κρίσιμη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών σας και της επιχείρησής σας. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα. Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως η κλοπή ταυτότητας, η οικονομική απάτη, η διάκριση, η βλάβη της φήμης ή η ψυχική βλάβη.

Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείτε τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτούς τους κινδύνους. Πρέπει επίσης να εκπαιδεύσετε τους υπαλλήλους σας σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και να τους ενθαρρύνετε να εφαρμόζουν τις πολιτικές και τους κανόνες ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησής σας.

Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Δραστηριότητες που στοχεύουν στην προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων

Για να συμμορφωθείτε με την ασφάλεια δεδομένων GDPR και τον Γενικό Κανονισμό, πρέπει να λάβετε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης, ο οποίος καθιστά τα δεδομένα ακατάληπτα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να βασίζεται σε ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης, σε βιομετρικά στοιχεία ή σε άλλους παράγοντες αυθεντικοποίησης.

Ασφάλεια εφαρμογών

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι ασφαλείς. Οι εφαρμογές πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές της ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού.

Ασφάλεια δικτύου

Το δίκτυο της επιχείρησής σας πρέπει να είναι ασφαλές. Το δίκτυο πρέπει να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές, όπως επίθεση DDoS ή κακόβουλο λογισμικό.

Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείτε τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτούς τους κινδύνους.

Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Η κρισιμότητα του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

Με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών τους και της επιχείρησής τους από τις αρνητικές επιπτώσεις μιας παραβίασης δεδομένων. Για τις επιχειρήσεις, η παραβίαση δεδομένων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όπως:

Ασφάλεια Δεδομένων GDPR

Οι απαιτήσεις του κανονισμού GDPR προς τις επιχειρήσεις είναι αρκετές και δύσκολες στην υλοποίησή τους, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το δικό σας πλάνο συμμόρφωσης.

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top