Εξωτερική Ανάθεση

Μια στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας

Η εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είναι μια στρατηγική που εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing - Χέρια Σε Συμφωνία

Αυτή η ιδιαίτερη μορφή συνεργασίας (outsourcing), εστιάζει στο να παρέχουμε υπηρεσίες σε συνεργάτες μας, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας τους.

Το κλασικό outsourcing στοχεύει κυρίως στη μείωση του παραγωγικού κόστους μεταφέροντας, για παράδειγμα, κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας σε περιοχές με χαμηλότερο εργατικό κόστος.

Αντιθέτως, το νέο outsourcing επιχειρησιακών λειτουργιών επικεντρώνεται στη συστηματική αναδιοργάνωση των τμημάτων υποστήριξης, στις αποδοτικότερες διαδικασίες και στις δομές τους. Όμως, όπως κάθε επαναστατική ιδέα, έτσι και τo outsourcing αντιμετωπίζεται συχνά με επιφυλακτικότητα, τόσο από τα διευθυντικά στελέχη όσο και από τους εργαζομένους.

Οι εταιρείες που προχωρούν σε μία τέτοια συνεργασία αποσκοπούν κυρίως σε αύξηση των εσόδων, βελτίωση των υπηρεσιών, μείωση του κόστους, αύξηση της ευελιξίας και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.

Υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος από υπηρεσίες outsourcing, που προσαρμόζεται για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πελατών/συνεργατών μας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η AiO προβλέποντας τις τάσεις που θα επικρατήσουν στην αγορά, προετοιμάζεται κατάλληλα και δημιουργεί κατάλληλα εξειδικευμένα στελέχη, προκειμένου οι πελάτες της να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες outsourcing, οι οποίες σήμερα αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο μία τάση που τείνει να γίνει must.

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας

Υπάρχουν διάφορα είδη εξωτερικής ανάθεσης μηχανογραφικών εργασιών. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Διαχείριση υποδομών

Η διαχείριση υποδομών περιλαμβάνει εργασίες όπως η διαχείριση του δικτύου, των διακομιστών και των αποθηκευτικών συστημάτων. Οι εξωτερικοί πάροχοι διαχείρισης υποδομών μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εργασίες, απελευθερώνοντας τους εσωτερικούς πόρους μιας επιχείρησης για να επικεντρωθούν σε άλλες δραστηριότητες.

Υποστήριξη πελατών

Η υποστήριξη πελατών είναι μια από τις πιο κοινές εργασίες που εξωτερικεύονται. Οι εξωτερικοί πάροχοι που παρέχουν υποστήριξη πελατών μπορούν να παρέχουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου.

Διαχείριση δεδομένων

Η διαχείριση δεδομένων περιλαμβάνει εργασίες όπως η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων. Οι εξωτερικοί πάροχοι διαχείρισης δεδομένων μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Ανάπτυξη λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια σύνθετη και δαπανηρή διαδικασία. Οι εξωτερικοί πάροχοι ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν το λογισμικό που χρειάζονται, εξοικονομώντας τους χρόνο και χρήματα.

Η εξωτερική ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλεγεί προσεκτικά ο κατάλληλος συνεργάτης και να συμφωνηθεί ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από την εξωτερική ανάθεση.

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας

Η εξωτερική ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών (outsourcing) είναι μια στρατηγική που εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Με την εξωτερική ανάθεση, μια επιχείρηση αναθέτει σε τρίτο πάροχο την εκτέλεση συγκεκριμένων μηχανογραφικών εργασιών, όπως η υποστήριξη πελατών, η διαχείριση δεδομένων, η ανάπτυξη λογισμικού ή η διαχείριση υποδομών.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να εξωτερικεύσει τις μηχανογραφικές της εργασίες.

Ένας βασικός λόγος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων.  Οι εξωτερικοί πάροχοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι θα μπορούσε να κάνει μια επιχείρηση εσωτερικά.

Ένας άλλος λόγος είναι η βελτίωση της απόδοσης. Οι εξωτερικοί πάροχοι συχνά έχουν ειδικευμένη γνώση και εμπειρία στις μηχανογραφικές εργασίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στην ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Τέλος, η εξωτερική ανάθεση μπορεί να απελευθερώσει τους εσωτερικούς πόρους μιας επιχείρησης για να επικεντρωθούν σε άλλες δραστηριότητες.

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing

Επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη εξωτερικής ανάθεσης

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη εξωτερικής ανάθεσης είναι μια σημαντική απόφαση για κάθε επιχείρηση που σκέφτεται να αναθέσει εργασίες σε τρίτο πάροχο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός συνεργάτη εξωτερικής ανάθεσης, όπως:

Η εμπειρία και η εξειδίκευση του συνεργάτη

Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στις εργασίες που θα ανατεθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει μια εμπειρία στην παροχή των υπηρεσιών που χρειάζεστε.

Η αξιοπιστία του συνεργάτη

Ο συνεργάτης θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με την ποιότητα που απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

Η τιμή των υπηρεσιών του συνεργάτη

Η τιμή των υπηρεσιών του συνεργάτη θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Ωστόσο, η τιμή δεν πρέπει να είναι ο μόνος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη και την ποιότητα των υπηρεσιών, την εμπειρία του συνεργάτη και την αξιοπιστία του.

Η τοποθεσία του συνεργάτη

Η τοποθεσία του συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει το κόστος των υπηρεσιών, την ποιότητα της επικοινωνίας και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε ζητήματα.

Η κουλτούρα του συνεργάτη

Η κουλτούρα του συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει τη συνεργασία μεταξύ της επιχείρησής σας και του συνεργάτη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν συνεργάτη που μοιράζεται τις αξίες και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη και τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται έναν πάροχο που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 24/7, θα πρέπει να επιλέξετε έναν πάροχο που προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης 24/7.

Για να αξιολογήσετε τους διάφορους παρόχους εξωτερικής ανάθεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδικασία αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης θα σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους παρόχους και να πάρετε μια απόφαση.

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας

Η εξωτερική ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, όπως η μείωση του κόστους, η βελτίωση της απόδοσης και η απελευθέρωση των εσωτερικών πόρων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλεγεί προσεκτικά ο κατάλληλος συνεργάτης και να συμφωνηθεί ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη εξωτερικής ανάθεσης είναι μια σημαντική απόφαση που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρηση σας. Με προσεκτική έρευνα και αξιολόγηση, μπορείτε να επιλέξετε έναν συνεργάτη που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Εξωτερική Ανάθεση - Outsourcing

Η AiO έχοντας την αναγκαία και απαραίτητη γνώση, εμπειρία και προσωπικό, θα γίνει σίγουρα ο επόμενος εξωτερικός συνεργάτης σας.

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top